Skills

Languages

HTML 5
CSS 3
Javascript
Go
PHP
Python

Frameworks

React
Gatsby
Vue
Symfony
NestJS

Databases

MongoDB
MySQL
Firebase

CMS

Strapi
Directus
Prismic
Wordpress

Others

Git
Docker
Netlify
Node
Shopify

timotheebinet.com